Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden producten van Doe het zelf uitvaart.nl, gevestigd te Wijdenes.

Versie geldig vanaf 1 september 2014.

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Doe het zelf uitvaart.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Doe het zelf uitvaart.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.Doe het zelf uitvaart.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door erkend.

1.4 Doe het zelf uitvaart.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Doe het zelf uitvaart.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen, na ontvangst van het product, zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Doe het zelf uitvaart.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Doe het zelf uitvaart.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Doe het zelf uitvaart.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde producten. Bij te leveren diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de dienst door de klant is bestelt en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten waarbij Doe het zelf uitvaart.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt. Voor deze diensten zullen de algemene voorwaarden van bedoelde toeleveranciers van toepassing zijn.

4.3 Het herroeping recht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen

 

  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

 

  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

 

  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

 

  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

 

  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Doe het zelf uitvaart.nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Doe het zelf uitvaart.nl. Doe het zelf uitvaart.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Doe het zelf uitvaart.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Doe het zelf uitvaart.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie

6.1 Doe het zelf uitvaart.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Doe het zelf uitvaart.nl komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Doe het zelf uitvaart.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Doe het zelf uitvaart.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Doe het zelf uitvaart.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Doe het zelf uitvaart.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Uitvaartwinkel.net gegrond worden bevonden, zal Doe het zelf uitvaart.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Uitvaartwinkel.net en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Doe het zelf uitvaart.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Doe het zelf uitvaart.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Doe het zelf uitvaart.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Doe het zelf uitvaart.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Doe het zelf uitvaart.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en /of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Doe het zelf uitvaart.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Doe het zelf uitvaart.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Doe het zelf uitvaart.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Doe het zelf uitvaart.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Doe het zelf uitvaart.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Doe het zelf uitvaart.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Doe het zelf uitvaart.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Doe het zelf uitvaart.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Doe het zelf uitvaart.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Doe het zelf uitvaart.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Doe het zelf uitvaart.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Doe het zelf uitvaart.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uitvaartwinkel.net gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Doe het zelf uitvaart.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Doe het zelf uitvaart.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Doe het zelf uitvaart.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Doe het zelf uitvaart.nl zolang de afnemer de vorderingen van uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Doe het zelf uitvaart.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Doe het zelf uitvaart.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Doe het zelf uitvaart.nl of een door Doe het zelf uitvaart.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Doe het zelf uitvaart.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Doe het zelf uitvaart.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Doe het zelf uitvaart.nl.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Doe het zelf uitvaart.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hoorn kennis, Doe het zelf uitvaart.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Algemene Voorwaarden uitvaartverzorging van Doe het zelf uitvaart.nl, gevestigd te Wijdenes.

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld onder:
a. de algemene voorwaarden: de algemene als hier vermeld;
b. de opdrachtgever: de wederpartij van de uitvaartverzorger.
c. de uitvaartverzorger: Doe het zelf uitvaart.nl die zich verbindt: de levering van zaken en diensten m.b.t. de uitvaart te verzorgen.
d. de toeleverancier: de leverancier van de aan de uitvaartverzorger te leveren zaken en/of diensten.
e. voorgeschoten bedragen: bedragen die door de uitvaartverzorger ten behoeve van de opdrachtgever betaald worden aan toeleveranciers.
f. pro-forma bedragen: voorgeschoten bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet kunnen worden vermeld.

Artikel 2
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger.

OVEREENKOMST

Artikel 3
1. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten door ondertekening door de opdrachtgever en de uitvaartverzorger van het gedagtekende zogeheten opdrachtformulier. Dit laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of met een andere inhoud tot stand is gekomen.
2. Het opdrachtformulier zal zodanig gespecificeerd worden, dat minimaal de diverse kostenposten afzonderlijk worden aangegeven.
3. Behoudens het bepaalde in artikel 7.2 en artikel 9 kan de opdrachtgever tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart de overeenkomst wijzigen. Indien daarmee een bedrag van € 136.13 of meer is gemoeid, wordt de wijziging bij voorkeur schriftelijk binnen 48 uur na opgave bevestigd door de uitvaartverzorger.

Artikel 4
In de in artikel 3 bedoelde overeenkomst worden de kosten van zaken en/of diensten vermeld overeenkomstig de door de uitvaartverzorger voordien vastgestelde kosten van die zaken en diensten. De bijbehorende tarieven worden op verzoek van de opdrachtgever ter hand gesteld.

Artikel 5
Voor aanvaarding van de opdracht worden de bedragen, samenhangend met leveringen van toeleveranciers, voor zover redelijkerwijs mogelijk, nauwkeurig aan de opdrachtgever opgegeven. De uitvaartverzorger behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voorgeschoten bedragen, waarvan op het moment van het
aanvaarden van de opdracht de omvang nog niet was te voorzien, aan de opdrachtgever door te berekenen, mits voor het maken van deze kosten opdracht is verstrekt en de hoogte zich bevindt tussen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.

PERSONALIA

Artikel 6
1. De vermelde personalia van de overledene in de in artikel 3 lid 1 bedoelde overeenkomst worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
2. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door de uitvaartverzorger, tenzij anders is overeengekomen.
3. Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient
deze de uitvaartverzorger daaromtrent onverwijld te verwittigen.
4. Indien een onjuiste vermelding in de akte van overlijdden aan de uitvaartverzorger kan worden toegerekend, is hij voor de kosten van de wijziging van de akte van overlijden aansprakelijk. In alle andere gevallen zal hij bevorderen dat de wijziging kosteloos plaatsvindt.

TIJDSTIP

Artikel 7
1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen
opdrachtgever en uitvaartverzorger. De dag en het uur van de uitvaart, als vermeld in de in artikel
3 lid 1 bedoelde overeenkomst, is bepaald onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.
2. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier na onderling overleg en verkregen wederzijdse toestemming.

LEVERING

Artikel 8
1. Rouwcirculaires alsmede dankbetuigingen worden geleverd overeenkomstig de door c.q. in overleg
met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde tekst.
2. Rouwadvertenties worden door de uitvaartverzorger geplaatst in de door de opdrachtgever gewenste
(dag)bladen overeenkomstig de door hem schriftelijk verstrekte tekst.
3. De kosten van de rectificatie van de door de uitvaartverzorger geleverd drukwerk en/of geplaatste
advertenties komen, onverminderd zijn regresmogelijkheden op toeleveranciers, voor rekening van de
uitvaartverzorger, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst.
4. Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt, dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties telefonisch door de uitvaartverzorger aan toeleveranciers is doorgegeven, dan is de uitvaartverzorger voor eventuele fouten in die tekst niet aansprakelijk.

Artikel 9
1. Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigendient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaart voor 16.00 uur aan de uitvaartverzorger kenbaar gemaakt
worden. De overeengekomen prijs zal dan overeenkomstig deze wijzigingen aangepast worden.
2. Bij annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 1 genoemde tijdstip, is opdrachtgever gehouden om aan de uitvaartverzorger een redelijke vergoeding te betalen.

VERZEKERINGEN

Artikel 10
1. De opdrachtgever kan verzekeringspolissen waaraan bij het overlijden aanspraken ontleend kunnen worden ter hand stellen aan de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger is verplicht de polis(sen) binnen de termijn van één week op de sturen aan de betreffende verzekeringsmaatschappij.
2. Indien er uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan zal deze ten gunste van de begunstigde worden overgeschreven of ten gunste van een ander die uitdrukkelijk door de begunstigde daartoe aangewezen is c.q. wordt.

KOSTEN

Artikel 11
De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op, door de opdrachtgever, onjuist verstrekte gegeven, behoudens hetgeen bepaald in artikel 3 lid 3.

Artikel 12
De in artikel 5 bedoelde zaken en/of diensten, waarvan de kosten pro-forma zijn geraamd, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie van de nota van de toeleverancier overlegt.

BETALING

Artikel 13
De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier en eventueel latere wijzigingen opgestelde nota binnen 30 dagen na ontvangst. Bij kontante betaling wordt door de uitvaartverzorger een bewijs van betaling verstrekt.

Artikel 14
De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 15
De uitvaartverzorger is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16
Aan de opdrachtgever die na gesommeerd te zijn nalaat te betalen, zal na het verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn de gemaakte incassokosten in rekening worden gebracht.

Artikel 17
De uitvaartverzorger staat in voor de juiste rege-
ling en uitvoering van de uitvaart.

Artikel 18
1. Voor gebreken in of tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht is de uitvaartverzorger aansprakelijk, tenzij die gebreken of tekortkomingen hem naar redelijkheid en billijkheid niet toegerekend kunnen worden.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde gebreken of tekortkomingen mede toe te rekenen zijn aan de
opdrachtgever, wordt de aansprakelijkheid van de uitvaartverzorger in evenredige mate vastgesteld.
Een andere verdeling van de aansprakelijkheid vindtplaats indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Artikel 19
Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van de uitvaartverzorger, tenzij veroorzaakt door de schuld van de opdrachtgever, of als zij de uitvaartverzorger niet kunnen worden toegerekend als niet te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

GESCHILLEN

Artikel 20
Geschillen tussen de opdrachtgever en de uitvaartverzorger over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst zullen zowel door de opdrachtgever als door de uitvaartverzorger uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtgever is gevestigd.